آپارتمان 55 متري

بناي مفيد 55متر- بلوك 16واحدي- 4 طبقه - يك اتاق خواب - واقع در خيابان نور- داراي پاركينگ – بدو ن انباري

قيمت فروش با احتساب وام 49 تا 52 ميليون تومان كه 6ميليون وام كسر مي گردد . 

 

آپارتمان 55 متري

بناي مفيد 55متر-بلوك 16واحدي- 4 طبقه - يك اتاق خواب- واقع درخيابان صدرا- پاركينگ محوطه – بدو ن انباري

قيمت فروش با احتساب وام 48۴۴تا 51ميليون تومان كه ۶ميليون وام كسر مي گردد .

 

آپارتمان 70 متري

بناي مفيد 62متر- بلوك 8واحدي- 4 طبقه - يك اتاق خواب - پاركينگ محوطه و بدو ن انباري

قيمت فروش با احتساب وام ۴۹تا ۵۳ ميليون تومان كه 4يا6ميليون وام كسر مي گردد .

 

آپارتمان 75 متري

بناي مفيد 68متر- بلوك 8واحدي- 4 طبقه - يك اتاق خواب- پاركينگ محوطه و بدو ن انباري

قيمت فروش با احتساب وام 52تا 56 ميليون تومان كه 4يا6ميليون وام كسر مي گردد .

 

آپارتمان 87 متري

بناي مفيد 79متر- بلوك 8واحدي- 4 طبقه - دو اتاق خواب - پاركينگ محوطه و بدو ن انباري

قيمت فروش با احتساب وام 66تا 70ميليون تومان كه 4يا6ميليون وام كسر مي گردد .

 

آپارتمان 99 متري

بناي مفيد 85متر- بلوك 13واحدي- 4 طبقه - دو اتاق خواب - پاركينگ حياط اختصاصي و داراي انباري

قيمت فروش با احتساب وام 70تا 74ميليون تومان كه 6ميليون وام كسر مي گردد .

 

آپارتمان 128 متري

بناي مفيد 97متر- بلوك 8واحدي- 4 طبقه-دو اتاق خواب - پاركينگ مسقف و داراي انباري

قيمت فروش با احتساب وام 76تا 82 ميليون تومان كه 4يا6ميليون وام كسر مي گردد .

 

آپارتمان 160 متري

بناي مفيد 145متر- بلوك 6واحدي- دو اتاق خواب -3 طبقه- پاركينگ حياط اختصاصي و بدون انباري

قيمت فروش با احتساب وام 130تا  ۱40ميليون تومان كه 4 يا 6ميليون وام كسر مي گردد .